Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường ngủ ( MFC ) , Đầu, Vai, Đuôi, Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 1666 - 2254
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
9,924,767
Tổng cộng 9,924,767