Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Walnut ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1881 - 2299
Giới hạn: 1598 - 2162
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
32,221,875
Tổng cộng 32,221,875