Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Walnut ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1764 - 2156
Giới hạn: 1836 - 2484
Giới hạn: 720 - 880
Số lượng 0 đến 30
41,890,175
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 760 - 840
Giới hạn: 285 - 315
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
6,190,380
3 Tab Đầu Giường , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 285 - 315
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
5,371,065
4 Ray bi 250 (mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 250, 250
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
377,775
5 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 336 - 464
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 680 - 920
Số lượng 0 đến 30
1,928,960
6 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 336 - 464
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2082.5 - 2817.5
Số lượng 0 đến 30
2,953,720
7 Tủ trang trí ( Walnut ) , Cánh, Thùng gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Hậu MFC cùng màu
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 285 - 315
Giới hạn: 720 - 880
Số lượng 0 đến 30
4,161,300
8 Ray bi 250 (mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 250, 250
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
125,925
9 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
365,000
Tổng cộng 63,364,300
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Ash ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Tần Bì, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1764 - 2156
Giới hạn: 1836 - 2484
Giới hạn: 720 - 880
Số lượng 0 đến 30
13,559,400
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 760 - 840
Giới hạn: 285 - 315
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
2,570,400
3 Tab Đầu Giường , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 285 - 315
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
2,230,200
4 Ray bi 250 (mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 250, 250
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
377,775
5 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp Veener Sồi
Giới hạn: 336 - 464
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 680 - 920
Số lượng 0 đến 30
1,139,840
6 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp Veener Sồi
Giới hạn: 336 - 464
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2082.5 - 2817.5
Số lượng 0 đến 30
1,745,380
7 Tủ trang trí ( Walnut ) , Cánh, Thùng gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Hậu MFC cùng màu
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 285 - 315
Giới hạn: 720 - 880
Số lượng 0 đến 30
4,161,300
8 Ray bi 250 (mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 250, 250
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
125,925
9 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
365,000
Tổng cộng 26,275,220