Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Báo giá , Liên hệ để cập nhật
Giới hạn: 0.9 - 1.1
Giới hạn: 0.9 - 1.1
Giới hạn: 0.9 - 1.1
Số lượng 0 đến 3
2
Tổng cộng 2