Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Đệm tựa Sofa Gỗ Băng , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1260 - 1540
Giới hạn: 380 - 416
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,887,407
2 Sofa Gỗ Giường , Gỗ Gõ Đỏ ( Nam Phi ) Sơn Imchem
Giới hạn: 1665 - 2035
Giới hạn: 720 - 787.5
Giới hạn: 672 - 742
Số lượng 0 đến 30
25,174,425
3 Đệm ngồi Sofa Gỗ Giường , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1440 - 1760
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
3,255,777
4 Đệm tựa Sofa Gỗ Giường , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 380 - 416
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
808,888
5 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Gõ Đỏ ( Nam Phi ) Sơn Imchem
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 576 - 630
Giới hạn: 372 - 416
Số lượng 0 đến 30
6,881,112
6 Đệm Ngồi của Đôn , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 665 - 749
Giới hạn: 570 - 624
Giới hạn: 116.4 - 123.6
Số lượng 0 đến 30
669,098
7 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Gõ Đỏ ( Nam Phi ) Sơn Imchem
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
17,423,999
8 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 900 - 1100
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,200,000
9 Sofa Gỗ Băng , Gỗ Gõ Đỏ ( Nam Phi ) Sơn Imchem
Giới hạn: 1665 - 2035
Giới hạn: 697.5 - 795
Giới hạn: 672 - 742
Số lượng 0 đến 30
26,671,894
10 Đệm ngồi Sofa Gỗ Băng , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1260 - 1540
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
2,848,805
Tổng cộng 86,821,405
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Sofa Gỗ Băng , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1665 - 2035
Giới hạn: 697.5 - 795
Giới hạn: 672 - 742
Số lượng 0 đến 30
24,165,810
2 Đệm ngồi Sofa Gỗ Băng , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1260 - 1540
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
0
3 Đệm tựa Sofa Gỗ Băng , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1260 - 1540
Giới hạn: 380 - 416
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
0
4 Sofa Gỗ Giường , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1665 - 2035
Giới hạn: 720 - 787.5
Giới hạn: 672 - 742
Số lượng 0 đến 30
24,326,801
5 Đệm ngồi Sofa Gỗ Giường , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1440 - 1760
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
0
6 Đệm tựa Sofa Gỗ Giường , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 380 - 416
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
0
7 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 576 - 630
Giới hạn: 372 - 416
Số lượng 0 đến 30
9,234,225
8 Đệm Ngồi của Đôn , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 665 - 749
Giới hạn: 570 - 624
Giới hạn: 116.4 - 123.6
Số lượng 0 đến 30
0
9 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
15,784,999
10 Kệ tivi , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1215 - 1485
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 617.5 - 682.5
Số lượng 0 đến 30
14,996,390
11 Ray bi 400 ( mm ) (ray của kệ tivi) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 400, 400
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
158,775
12 Bản lề (bản lề của kệ tivi) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
365,000
Tổng cộng 89,032,000