Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 2880 - 3520
Giới hạn: 790.5 - 901
Giới hạn: 595.2 - 657.2
Số lượng 0 đến 30
43,517,759
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 693 - 847
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
4,100,450
3 Đệm tựa Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 693 - 847
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
3,021,768
4 Ghế Băng Gỗ 2 Chỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1822.5 - 2227.5
Giới hạn: 807.5 - 901
Giới hạn: 576.6 - 644.8
Số lượng 0 đến 30
27,442,293
5 Đệm ngồi Ghế Băng 2 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 567 - 693
Giới hạn: 598.5 - 667.8
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
2,167,790
6 Đệm tựa Ghế Băng 2 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 567 - 693
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,642,265
7 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1260 - 1540
Giới hạn: 768 - 840
Giới hạn: 390.6 - 436.8
Số lượng 0 đến 30
15,186,600
8 Đệm Ngồi của Đôn , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 731.5 - 823.9
Giới hạn: 760 - 832
Chỉ nhận: 70, 90, 120, 150, 250
Số lượng 0 đến 30
800,045
9 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1350 - 1650
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
18,081,000
10 Đá mặt bếp (lọt lòng mặt bàn ) , Đá trắng Ý Marble tự nhiên
Giới hạn: 1120 - 1680
Giới hạn: 600 - 600
Giới hạn: 20 - 20
Số lượng 0 đến 100
5,047,777
11 Kệ tivi , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1980 - 2420
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 522.5 - 577.5
Số lượng 0 đến 30
24,319,350
Tổng cộng 145,327,097

Ghi chú:

* Báo giá theo yêu cầu của anh Đức - KTS
- Hình ảnh do anh Đức cung cấp
- Báo giá không bao gồm VAT và vận chuyển ngoại thành Hà Nội
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ , Gỗ Gõ Đỏ ( Nam Phi ) Sơn Imchem
Giới hạn: 2880 - 3520
Giới hạn: 790.5 - 901
Giới hạn: 595.2 - 657.2
Số lượng 0 đến 30
48,041,983
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 693 - 847
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
4,100,450
3 Đệm tựa Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 693 - 847
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
3,021,768
4 Ghế Băng Gỗ 2 Chỗ , Gỗ Gõ Đỏ ( Nam Phi ) Sơn Imchem
Giới hạn: 1822.5 - 2227.5
Giới hạn: 807.5 - 901
Giới hạn: 576.6 - 644.8
Số lượng 0 đến 30
30,298,859
5 Đệm ngồi Ghế Băng 2 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 567 - 693
Giới hạn: 598.5 - 667.8
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
2,167,790
6 Đệm tựa Ghế Băng 2 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 567 - 693
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,642,265
7 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Gõ Đỏ ( Nam Phi ) Sơn Imchem
Giới hạn: 1260 - 1540
Giới hạn: 768 - 840
Giới hạn: 390.6 - 436.8
Số lượng 0 đến 30
11,316,672
8 Đệm Ngồi của Đôn , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 731.5 - 823.9
Giới hạn: 760 - 832
Chỉ nhận: 70, 90, 120, 150, 250
Số lượng 0 đến 30
800,045
9 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Gõ Đỏ ( Nam Phi ) Sơn Imchem
Giới hạn: 1350 - 1650
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
19,958,399
10 Đá mặt bếp (lọt lòng mặt bàn ) , Đá trắng Ý Marble tự nhiên
Giới hạn: 1120 - 1680
Giới hạn: 600 - 600
Giới hạn: 20 - 20
Số lượng 0 đến 100
5,047,777
11 Kệ tivi , Gỗ Gõ Đỏ ( Nam Phi ) Sơn Imchem
Giới hạn: 1980 - 2420
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 522.5 - 577.5
Số lượng 0 đến 30
25,160,850
Tổng cộng 151,556,858

Ghi chú:

* Báo giá theo yêu cầu của anh Đức - KTS
- Hình ảnh do anh Đức cung cấp
- Báo giá không bao gồm VAT và vận chuyển ngoại thành Hà Nội