Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Oak ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Sồi Mỹ, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1710 - 2090
Giới hạn: 1785 - 2415
Giới hạn: 720 - 880
Số lượng 0 đến 30
13,349,700
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
6,000,750
3 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
303,750
4 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp Veener Sồi
Giới hạn: 336 - 464
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 1785 - 2415
Số lượng 0 đến 30
2,992,080
5 Bọc Đầu Giường , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1710 - 2090
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 1485 - 1815
Số lượng 0 đến 30
3,135,000
6 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn O Seven
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 712.5 - 795
Giới hạn: 697.5 - 780
Số lượng 0 đến 30
4,791,360
7 Đệm tựa Ghế Đơn 1 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 450 - 550
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
538,125
8 Đệm ngồi Ghế Đơn 1 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 450 - 550
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
891,916
Tổng cộng 32,002,681
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Walnut ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1710 - 2090
Giới hạn: 1785 - 2415
Giới hạn: 720 - 880
Số lượng 0 đến 30
33,990,933
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
11,601,450
3 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
303,750
4 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 336 - 464
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 1785 - 2415
Số lượng 0 đến 30
5,063,520
5 Bọc Đầu Giường , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1710 - 2090
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 1485 - 1815
Số lượng 0 đến 30
3,135,000
6 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 712.5 - 795
Giới hạn: 697.5 - 780
Số lượng 0 đến 30
8,942,400
7 Đệm tựa Ghế Đơn 1 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 450 - 550
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
538,125
8 Đệm ngồi Ghế Đơn 1 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 450 - 550
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
891,916
Tổng cộng 64,467,094
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Ash ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Tần Bì, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1710 - 2090
Giới hạn: 1785 - 2415
Giới hạn: 720 - 880
Số lượng 0 đến 30
11,002,500
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
4,800,600
3 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
303,750
4 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp Veener Sồi
Giới hạn: 336 - 464
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 1785 - 2415
Số lượng 0 đến 30
2,992,080
5 Bọc Đầu Giường , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1710 - 2090
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 1485 - 1815
Số lượng 0 đến 30
3,135,000
6 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 712.5 - 795
Giới hạn: 697.5 - 780
Số lượng 0 đến 30
3,513,480
7 Đệm tựa Ghế Đơn 1 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 450 - 550
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
538,125
8 Đệm ngồi Ghế Đơn 1 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 450 - 550
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
891,916
Tổng cộng 27,177,451