Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường ngủ ( MFC ) , Đầu, Vai, Đuôi, Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 1360 - 1840
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
11,622,623
2 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 2100 - 2900
Giới hạn: 40 - 40
Giới hạn: 765 - 1035
Số lượng 0 đến 30
4,315,500
Tổng cộng 15,938,123