Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Thiết kế nội thất , Phương án thiết kế 3D
Giới hạn: 1 - 1
Giới hạn: 1 - 1
Giới hạn: 1 - 1
Số lượng 0 đến 3
0
Tổng cộng 0