Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Tủ Rượu ( Veener ) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Óc Chó phủ trên MDF sơn Imchem. Gỗ chống ẩn An Cường
Giới hạn: 1512 - 1848
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 1800 - 2200
Số lượng 0 đến 30
21,749,400
2 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
750,000
3 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
607,500
Tổng cộng 23,106,900

Ghi chú:

- Báo giá tủ rượu anh Thủy - Hải Phòng
- Đơn giá chưa bao gồm phí vận chuyển
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Tủ Rượu ( Laminate ) , Cánh, Thùng MDF phủ Laminate, Hậu MFC. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1512 - 1848
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 1800 - 2200
Số lượng 0 đến 30
29,898,000
2 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
750,000
3 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
607,500
Tổng cộng 31,255,500

Ghi chú:

- Báo giá tủ rượu anh Thủy - Hải Phòng
- Đơn giá chưa bao gồm phí vận chuyển
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Tủ Rượu ( Melamine ) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MDF phủ Melamine. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1512 - 1848
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 1800 - 2200
Số lượng 0 đến 30
10,508,400
2 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
750,000
3 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
607,500
Tổng cộng 11,865,900

Ghi chú:

- Báo giá tủ rượu anh Thủy - Hải Phòng
- Đơn giá chưa bao gồm phí vận chuyển