Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Oak ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Sồi Mỹ, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 2070 - 2530
Giới hạn: 1666 - 2254
Giới hạn: 918 - 1122
Số lượng 0 đến 30
19,357,228
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 475 - 525
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 380 - 420
Số lượng 0 đến 30
6,321,500
3 Ray bi 350 ( mm ) (Của tab đầu giường) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
295,650
4 Kệ tivi , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Số lượng 0 đến 30
9,054,540
5 Ray bi 350 ( mm ) (Của kệ tivi) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
295,650
6 Bản lề (Của kệ tivi) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
365,000
7 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp Veener Sồi
Giới hạn: 756 - 1044
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 1725.5 - 2334.5
Số lượng 0 đến 30
3,741,970
8 Bọc Đầu Giường , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 50 - 50
Giới hạn: 495 - 605
Số lượng 0 đến 30
1,458,388
9 Tủ quần áo ( Veener ) (Mặt cánh tủ áo) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Sồi Mỹ phủ trên MDF sơn Imchem. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1908 - 2332
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
13,920,055
10 Kệ tivi , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 1710 - 2090
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 190 - 210
Số lượng 0 đến 30
6,257,475
11 Ốp Gỗ (Sau kệ tivi) , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 1596 - 2204
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 1967.75 - 2662.25
Số lượng 0 đến 30
7,592,690
12 Tủ để đồ ( MFC ) (Tủ dưới) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MFC. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1719 - 2101
Giới hạn: 368.6 - 391.4
Giới hạn: 648 - 792
Số lượng 0 đến 30
4,486,342
13 Tủ để đồ ( MFC ) (Tủ trên) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MFC. Gỗ chống ẩm An Cường (Mặt cánh kính)
Giới hạn: 855 - 1045
Giới hạn: 368.6 - 391.4
Giới hạn: 1440 - 1760
Số lượng 0 đến 30
4,958,726
14 Đợt gỗ , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 807.5 - 1092.5
Giới hạn: 27 - 33
Giới hạn: 110 - 110
Số lượng 0 đến 100
1,188,646
15 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
886,950
16 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
1,095,000
Tổng cộng 81,275,810

Ghi chú:

- Báo giá theo yêu cầu chị Vân Anh - Hoàng Văn Thái
- Hình ảnh do khách hàng cung cấp , Xuân Khánh báo giá thi công
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Ash ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Tần Bì, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 2070 - 2530
Giới hạn: 1666 - 2254
Giới hạn: 855 - 1045
Số lượng 0 đến 30
19,814,624
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 475 - 525
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 399 - 441
Số lượng 0 đến 30
2,827,440
3 Ray bi 350 ( mm ) (Của tab đầu giường) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
147,825
4 Kệ tivi , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Số lượng 0 đến 30
8,922,960
5 Ray bi 350 ( mm ) (Của kệ tivi) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
295,650
6 Bản lề (Của kệ tivi) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
365,000
Tổng cộng 32,373,499