Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Ash ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Tần Bì, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1935 - 2365
Giới hạn: 1700 - 2300
Giới hạn: 855 - 1045
Số lượng 0 đến 30
17,622,000
Tổng cộng 17,622,000