Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Walnut ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1764 - 2156
Giới hạn: 1836 - 2484
Giới hạn: 720 - 880
Số lượng 0 đến 30
34,908,480
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 285 - 315
Giới hạn: 380 - 420
Số lượng 0 đến 30
5,488,110
3 Ray bi 250 (mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 250, 250
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
125,925
4 Bàn trang điểm (có gương 500x600) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 400 - 650
Giới hạn: 700 - 750
Số lượng 0 đến 30
11,988,000
5 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
147,825
6 Tủ trang trí ( Walnut ) , Cánh, Thùng gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Hậu MFC cùng màu
Giới hạn: 1980 - 2420
Giới hạn: 285 - 315
Giới hạn: 1890 - 2310
Số lượng 0 đến 30
34,330,725
7 Ray bi 250 (mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 250, 250
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
503,700
8 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
730,000
Tổng cộng 88,222,765
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Ash ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Tần Bì, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1764 - 2156
Giới hạn: 1836 - 2484
Giới hạn: 720 - 880
Số lượng 0 đến 30
11,299,500
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 285 - 315
Giới hạn: 380 - 420
Số lượng 0 đến 30
2,278,800
3 Ray bi 250 (mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 250, 250
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
125,925
4 Bàn trang điểm (có gương 500x600) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 400 - 650
Giới hạn: 700 - 750
Số lượng 0 đến 30
5,193,301
5 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
147,825
6 Tủ trang trí ( Walnut ) , Cánh, Thùng gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Hậu MFC cùng màu
Giới hạn: 1980 - 2420
Giới hạn: 285 - 315
Giới hạn: 1890 - 2310
Số lượng 0 đến 30
34,330,725
7 Ray bi 250 (mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 250, 250
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
503,700
8 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
730,000
Tổng cộng 54,609,776