Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Kệ tivi , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 285 - 315
Số lượng 0 đến 30
6,059,812
2 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
375,000
3 Bàn trang điểm , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 400 - 650
Giới hạn: 700 - 750
Số lượng 0 đến 30
5,760,437
4 Ray bi 450 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 450, 450
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
352,500
5 Đợt gỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 510 - 690
Giới hạn: 225 - 275
Giới hạn: 27 - 27
Số lượng 0 đến 30
636,103
6 Đợt gỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 765 - 1035
Giới hạn: 225 - 275
Giới hạn: 27 - 27
Số lượng 0 đến 30
834,553
7 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 840 - 1160
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2210 - 2990
Số lượng 0 đến 30
4,986,800
Tổng cộng 19,005,205