Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Ash ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Tần Bì, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1980 - 2420
Giới hạn: 1530 - 2070
Giới hạn: 783 - 957
Số lượng 0 đến 30
10,705,668
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 570 - 630
Giới hạn: 285 - 315
Giới hạn: 190 - 210
Số lượng 0 đến 30
3,054,240
3 Ray bi 250 (mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 250, 250
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
251,850
Tổng cộng 14,011,758
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Oak ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Sồi Mỹ, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1980 - 2420
Giới hạn: 1700 - 2300
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
17,372,355
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 570 - 630
Giới hạn: 285 - 315
Giới hạn: 190 - 210
Số lượng 0 đến 30
3,803,660
3 Ray bi 250 (mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 250, 250
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
251,850
Tổng cộng 21,427,865