Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Oak ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Sồi Mỹ, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1764 - 2156
Giới hạn: 1836 - 2484
Giới hạn: 765 - 935
Số lượng 0 đến 30
15,148,633
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 285 - 315
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
5,448,931
3 Ray bi 250 (mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 250, 250
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
251,850
4 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 294 - 406
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2082.5 - 2817.5
Số lượng 0 đến 30
5,169,010
Tổng cộng 26,018,424