Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Oak ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Sồi Mỹ, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1710 - 2090
Giới hạn: 1785 - 2415
Giới hạn: 720 - 880
Số lượng 0 đến 30
14,417,676
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 285 - 315
Giới hạn: 380 - 420
Số lượng 0 đến 30
5,697,000
3 Ray bi 250 (mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 250, 250
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
517,500
Tổng cộng 20,632,176