Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Ash ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Tần Bì, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1935 - 2365
Giới hạn: 1190 - 1610
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
12,900,937
Tổng cộng 12,900,937