Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Ash ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Tần Bì, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 2088 - 2552
Giới hạn: 1870 - 2530
Giới hạn: 855 - 1045
Số lượng 0 đến 30
16,762,725
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 475 - 525
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 285 - 315
Số lượng 0 đến 30
2,613,600
Tổng cộng 19,376,325
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Walnut ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 2088 - 2552
Giới hạn: 1870 - 2530
Giới hạn: 855 - 1045
Số lượng 0 đến 30
38,469,951
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 475 - 525
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 285 - 315
Số lượng 0 đến 30
6,316,200
Tổng cộng 44,786,151
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Oak ) , Đầu, Vai, Đuôi, Thang, Dát phản gỗ Sồi Mỹ 100%, Sơn imchem
Giới hạn: 2088 - 2552
Giới hạn: 1870 - 2530
Giới hạn: 855 - 1045
Số lượng 0 đến 30
22,114,380
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 475 - 525
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
3,378,375
Tổng cộng 25,492,755