Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Walnut ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1980 - 2420
Giới hạn: 1700 - 2300
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
34,025,688
Tổng cộng 34,025,688