Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường ngủ ( MFC ) , Đầu, Vai, Đuôi, Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1872 - 2288
Giới hạn: 1598 - 2162
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
9,615,396
Tổng cộng 9,615,396