Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 2160 - 2640
Giới hạn: 744 - 848
Giới hạn: 720 - 795
Số lượng 0 đến 30
33,783,750
2 Ghế Băng Gỗ 2 Chỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 760 - 848
Giới hạn: 697.5 - 780
Số lượng 0 đến 30
25,249,218
3 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 760 - 848
Giới hạn: 697.5 - 780
Số lượng 0 đến 30
20,341,125
4 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1035 - 1265
Giới hạn: 1035 - 1265
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
23,153,007
Tổng cộng 102,527,100