Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 651 - 742
Giới hạn: 720 - 795
Số lượng 0 đến 30
16,113,116
2 Ghế Băng Gỗ 2 Chỗ , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1350 - 1650
Giới hạn: 665 - 742
Giới hạn: 697.5 - 780
Số lượng 0 đến 30
11,466,262
3 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
7,943,936
4 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1169.1 - 1428.9
Giới hạn: 585 - 715
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,021,663
5 Tab ( Bàn ghế - Sofa gỗ ) , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 360 - 440
Giới hạn: 500 - 900
Giới hạn: 300 - 750
Số lượng 0 đến 30
1,398,857
Tổng cộng 37,943,834
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 651 - 742
Giới hạn: 720 - 795
Số lượng 0 đến 30
10,253,801
2 Ghế Băng Gỗ 2 Chỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1350 - 1650
Giới hạn: 665 - 742
Giới hạn: 697.5 - 780
Số lượng 0 đến 30
7,296,712
3 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
5,365,360
4 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1169.1 - 1428.9
Giới hạn: 585 - 715
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,021,663
5 Tab ( Bàn ghế - Sofa gỗ ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 360 - 440
Giới hạn: 500 - 900
Giới hạn: 300 - 750
Số lượng 0 đến 30
1,119,085
Tổng cộng 25,056,621