Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Tủ Quần Áo ( Ash ) , Cánh, Hồi lộ gỗ Tần Bì, Thùng hậu Veener Sồi Sơn Oseven
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
16,011,172
2 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
2,062,500
3 Ray bi 500 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
562,500
4 Ốp Gương , Gương Bỉ
Giới hạn: 360 - 440
Giới hạn: 8 - 8
Giới hạn: 935 - 1265
Số lượng 0 đến 30
421,960
Tổng cộng 19,058,132

Ghi chú:

- Báo giá theo yêu cầu anh Dũng
- Hình ảnh do khách hàng cung cấp
- Xuân Khánh báo giá thi công